Věda a výzkum

Oblast vědeckovýzkumná má v technologické laboratoři dlouholetou tradici. Zapojení technologické laboratoře do památkové praxe při obnově památek je mimo jiné také zdrojem témat vědeckovýzkumné činnosti jejích pracovníků.

Přehled řešených úkolů v technologické laboratoři za poslední období zahrnuje:

  • Vliv dezinfekčních prostředků na historické povrchy v návštěvních provozech paměťových institucí v době mimořádných epidemiologických opatření, TAČR, řešitel za NPÚ P. Kuneš
  • Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace (2019-2023) Cíl: technologie a materiály hl řešitelka D. Michoinová, od r. 2022 hl. řešitelka V. Burianová
  • NAKI II DG18P020VV005  - Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (2018-2022), hl. řešitel na NPÚ P. Kuneš - https://stuky.upce.cz/ 
  • Technologická laboratoř je zapojena do vědeckovýzkumného projektu NPÚ Mariánské, trojiční a další světecké sloupy v Čechách po celou dobu jeho řešení (2000-2020).
  • Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace (2012-2018) Cíl: Materiály a technologie pro obnovu a údržbu památkového fondu/Památkově technologické edukační a popularizační projekty, hl. řešitelka D. Michoinová (2018) Cíl: Tematické průzkumy, hl. řešitel P. Skalický (2015-2017) dílčí cíl: Výzkum technologií a materiálů pro poznání a záchranu památkového fondu Cíl: Technologie a materiály, hl. řešitelka D. Michoinová (2012-2015) 
  • MK07503233301 - Vědecký výzkum ke zkvalitňování odborně metodického řízení státní památkové péče (2005 - 2011), Cíl: 02104. Průzkum historických materiálů a technologií, hl. řešitelka I. Kopecká (2004-2007), D. Michoinová (2008-2011)